கண்களவு கொள்ளும் சிறுநோக்கம் காமத்தில்
செம்பாகம் அன்று பெரிது.

– திருவள்ளுவர்; குறள் 1092 –