கடைக்கண் பார்வைதனை கன்னியர்தாம் காட்டிவிட்டால் மண்ணில் குமரருக்கு மாமலையும் ஓர் கடுகாம்.!!

– பாரதிதாசன் –