அவள் காதனிகள், கன்னத்தோடு உரசி அப்படி என்ன தான் பேசுமோ?? ( I always wonder, what’s her earrings spoke with her cheek by caressing 🙂 )

– லாரன்ஸ். ஜோ –